Poloha

mouse Skroluj dole

Diaľnica, letisko, centrum mesta. Všetko vo vzdialenosti 10 minút.

Minulosť

Nie tak dávno, bola Bratislava definovaná troma kľúčovými bodmi, železničnou stanicou, stanicou diaľkových autobusov a riekou. Všetok metský život sa odohrával medzi týmito troma uzlami dopravy.

Prítomnosť

Modernú Bratislavu uzatvára ďalší dopravný uzol - medzinárodné letisko. Napojením projektu na letisko a vytvorením dokonalej mestskej dopravnej siete projekt Pharos plynule uzavrie rámec súčasného mesta.

Budúcnosť

Za predpokladu postupného rozvoja rastu sa posúva hranica mesta a z vítajúcej mestskej brány vzniká dôležitý uzol dopravy a mestského obchodu širšieho centra Bratislavy.

Diaľnica, letisko, centrum mesta. Všetko vo vzdialenosti 10 minút.

Technické parametre

Vlastnícke vzťahy

Celková plocha pozemkov je 47ha.

Všetky sektory v lokalite Pharos sú zásobované všetkými inžinierskymi sieťami. Uvádzame hrubé projektované kapacitné údaje pre celú lokalitu.

Infraštruktúra

Zásobovanie vodou: 100 000 m3/deň
Zásobovanie elektrickou energiou: 2x10 MW
Zásobovanie plynom: 3,6 mil. m3/rok
Splašková kanalizácia: 280 tis. litrov/deň
Telekomunikácie: T-Com, Rainside

 

Územné plánovanie

Územné plánovanie mesta SR Bratislavy z roku 2007 reguluje územie s rozdelením podľa severojužnej hlavnej dopravnej osi na dve časti, kde je východná časť špecifikovaná ako E502-Zmiešané územia obchodu, výrobných a nevýrobných služieb a západná ako G201-OV celomestského a nadmestského významu.

Technické parametre

Dopravné napojenie

Dopravná os projektu pozostáva zo vstupu do územia z novo postaveného predĺženia Galvániho ulice a základnej dopravnej tepny (DTI „A“), druhým vstupom je križovatka na Ivánskej ceste (DTI „C“). Prepojením dvoch vjazdov do územia (DTI „B“) a vytvorením obslužných komunikácií (DTI „G,H,I“) je hotová základná dopravná os projektu Pharos.

Dopravné napojenie